Hvad kan vi hjælpe med?

Winthersminde Erhvervsområde Nord

Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse af Lokalplan 1.77 - Winthersminde Erhvervsområde Nord

Ishøj Byråd har den 7. marts 2017 besluttet at vedtage Lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord med mindre ændringer.

Lokalplanen har været i høring i 8 uger og der er i perioden modtaget tre høringssvar. Høringssvarene har omhandlet blandt andet skiltning, vejbyggelinjer, dispensationer, deklarationer og lokalplanområdets afgrænsning. Høringssvarene har medført mindre ændringer i lokalplanforslaget.

Lokalplanen kan læses på Ishøj kommunes hjemmeside: www.ishoj.dk.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. marts 2017