Hvad kan vi hjælpe med?

Skovebyggelinjen reduceres ved Winthersminde erhvervsområde

Naturstyrelsen har på baggrund af anmodning fra Ishøj Kommune truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 1.74 for Winthersminde erhvervsområde i Ishøj Kommune

Reduktionen af skovbyggelinjen ligger indenfor lokalplanområdet, som det fremgår af vedlagte kortbilag.

Skovbyggelinjen reduceres jf. naturbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. de-cember 2015) § 17 indenfor lokalplanområdet.

Med afgørelsen har Naturstyrelsen vurderet, at en reduktion af skovbyggelinjen ikke er i strid med de landskabelige interesser, som reglen i naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte. Hertil kommer, at der er tale om en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling.

Reduktionen sker på baggrund af lokalplan 1.74, hvilket betyder, at skovbyggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres væsentligt, jf. § 69, stk. 3.

Reduktionen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 og bekendtgørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer. Beføjelsen er ved bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016, jf. § 15, stk. 1, nr. 38 henlagt til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har ikke fundet grundlag for, at tilsidesætte Ishøj Kommunes vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- og beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område.
 
Ishøj Kommune offentliggør hermed Naturstyrelsens afgørelse, jf. 7 i Miljøministeriets be-kendtgørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer.
Den reducerede skovbyggelinje vil af Ishøj Kommune blive ajourført i henhold til denne afgørelse på Arealinformation, Danmarks Miljøportal, jf. dataansvarsaftalen af 21. december 2006.

Klageadgang
Afgørelsen om Naturstyrelsens ophævelse af skovbyggelinjen kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 42 i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016.
 

BilagStørrelse
kort_skovbyggelinje_winthersminde.pdf6.38 MB

Kontakt

Park-, Vej- og Miljøcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

parkogvej@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 23. august 2016