Hvad kan vi hjælpe med?

Rådgivning og støtte - børn og unge

PPR-center tilbyder rådgivning og støtte til børn og unge, deres forældre, pædagoger og lærere, hvis der er problemer med barnets eller den unges udvikling og trivsel

PPR-centers arbejde foregår i tæt samarbejde med dagplejen, alle daginstitutioner, skoler og fritidsordninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Hvem kan henvende sig?

Du kan kontakte PPR-center, hvis dit barn har det vanskeligt i dagplejen, daginstitutionen, skolen eller fritidsordningen. Børn og unge er også velkomne til selv at kontakte os. 

Andre, som har daglig eller jævnlig kontakt med barnet, er undertiden de første, der bemærker, at dit barn har vanskeligheder eller ikke trives. Det kan f.eks. være pædagoger, lærere, læger, sundhedsplejersker eller andre i barnets omverden. De kan også henvende sig til os efter aftale med forældrene.

Hvordan kontakter du os?

Du kan kontakte os direkte i vores administration i telefontiden, hvor du kan få hjælp til at få kontakt med den medarbejder, der bedst kan hjælpe dig.  

Almindeligvis vælger de fleste forældre at tage bekymringen for deres barn op med personalet på barnets daginstitution eller skole, hvorefter personalet efter aftale med forældrene kontakter en medarbejder fra PPR-center, og drøfter barnet eller den unge konsultativt. Forældrene har selvfølgelig mulighed for at deltage i samtalen.

Det er en god ide tidligt at kontakte enten barnets pædagog, lærer eller os, hvis barnets udvikling eller trivsel har taget en bekymrende drejning. Så er der bedre mulighed for at hjælpe barnet og for at forebygge, at tilstanden forværres unødigt.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp, når et barn eller en ung:

 • ikke trives
 • udvikler sig langsomt
 • viser tegn på nervøsitet eller angst
 • udviser voldsom eller tilbageholdende adfærd
 • har problemer med kontakten til og samspillet med andre børn og voksne
 • har svært ved at følge skolens undervisning
 • har store problemer med at læse og skrive
 • har vanskeligheder i forbindelse med motorik, tale, hørelse eller syn
 • har behov for specialpædagogisk hjælp på grund af et handicap

Her finder du en række af den rådgivning, vejledning og specialpædagogiske hjælp, som vi tilbyder i PPR.

Vi rådgiver og vejleder også unge, hvor der er ansøgt om en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Hvis du er under 25 år og har søgt om at komme på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, kan vi rådgive og vejlede dig og svare på dine spørgsmål, så du kan komme godt videre i dit liv.  

Læs mere om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Derudover hjælper vi også voksne, som på grund af for eksempel en hørenedsættelse, en hjerneskade eller en anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for en særlig tilrettelagt undervisning, så de kan blive ved med at føre et aktivt liv.

Læs mere om voksenspecialundervisning

Hvordan hjælper I mig?

Sammen med forældre og andre i barnets eller den unges omverden prøver vi at nå til en forståelse af problemets karakter. Vi ser på og taler om den helhed og de relationer barnet eller den unge er en del af, og supplerer eventuelt med pædagogiske og psykologiske prøver. I den forbindelse vurderer vi, om der er behov for yderligere undersøgelser eller udredning, fx af fysioterapeut, synskonsulent eller af psykiatrien. 

Vi rådgiver og vejleder om barnets eller den unges undervisning og hverdag i skole eller dagtilbud, om handlemuligheder, og om hvordan problemet bedst muligt imødekommes eller løses.

Det kan være, at barnet eller den unge har behov for støtte i form af et specialpædagogisk tilbud i en kortere eller længere periode. Det kan fx være:

 • specialpædagogiske dagtilbud: støttepædagog, specialgruppe i børnehave eller specialbørnehave
 • special- og socialpædagogiske skoletilbud: enkeltintegrationstimer, specialklasse, gruppeordning eller forskellige type af specialskole
 • sproggruppetilbud
 • særlige fritids- og klubtilbud 

Det er PPR-center, som udarbejder ansøgninger til forskellige visitationsudvalg, som træffer beslutning om hvilket specialpædagogisk tilbud barnet eller den unge kan tilbydes.

En vigtig del af vores arbejde handler om forebyggelse. Derfor udgør regelmæssig rådgivning og supervision af pædagoger og lærere en vigtig del af PPR-centers arbejde. Det skal sikre, at personalet har de fornødne kompetencer til at hjælpe de børn, der har problemer eller vanskeligheder. Ligeledes igangsætter og deltager vi i forskellige udviklingsprojekter i kommunen.

Målet med alt vores arbejde er, at flest mulige børn og unge tidligt tilgodeses i deres nærmiljø og får den nødvendige hjælp, så de får størst muligt udbytte af de undervisningsmæssige og pædagogiske tilbud, som de er en del af.

Hvem møder du hos os?

PPR-center består af forskellige faggrupper med specialiseret viden om børn og unge. Vi har en særlig indsigt i problemer i relation til børn og unges læring, trivsel og udvikling, og i hvordan barnet eller den unge kan hjælpes og støttes. Derudover har vi specialkompetence i områder, som udskoling for unge med særlige behov og voksenspecialundervisning.

Alt afhængig af den konkrete problematik, kan du møde en eller flere af følgende faggrupper:

 • Psykologer
 • Talepædagoger
 • Konsulenter
 • Administrativt personale og ledere

Hvordan foregår samtalerne?

Samarbejdet starter med at barnet eller den unge, som der er bekymring for, drøftes ved en konsultativ samtale. I samtalen deltager en PPR-medarbejder - typisk en talepædagog eller psykolog - og barnets eller den unges pædagog eller lærere og eventuelt også forældrene.

Samarbejdet kan også starte på baggrund af en henvendelse fra forældre, som søger råd og vejledning.

Samtalen kan være indledningen på et videre samarbejde, men det kan også være en enkeltstående samtale – det kommer helt an på problemstillingen. Skal vi arbejde videre om det enkelte barn skal forældrene og institutionen i fællesskab lave en indstilling til PPR-center.

Indstillingsskema

Herefter holder PPR-medarbejdere - primært en talepædagog og/eller psykolog - på baggrund af problemstillingen en indledende samtale med forældre og pædagoger, lærere og andre samarbejdspartnere. Sammen med jer og barnets eller den unges lærere og pædagoger beslutter vi, hvad der videre skal ske, og hvilken indsats, der skal sættes i værk. Der vil ofte være behov for yderligere udredning af barnets eller den unges problemstilling. Det aftaler I og får information om under den indledende samtale. En udredning vil altid blive fulgt op af en afsluttende samtale, hvor det videre forløb aftales.

Kontakt

Center for Socialservice

Ishøj Store Torv 20, 4.
2635 Ishøj

socialservice@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 2. december 2015