Hvad kan vi hjælpe med?

Opsætning af solcellepaneler og solfangere

Vejledning om opsætning af solcellepaneler og solfangere

Er du en af de mange som gerne vil opsætte solceller eller solfangere, er der flere ting du skal tjekke: 

 • Er der noget i lokalplanen og tinglyste deklarationer, der strider mod opsætning af solceller og solfangere på din ejendom?
 • Er der særlige regler i forhold til husets udseende, f. eks. i forhold til facader, tage, farver m.m.?
 • Er huset fredet eller bevaringsværdigt?
 • Er der bestemmelser i Bygningsreglementet du skal overholde, for eksempel højde mod skel og nabo?
 • Er der risiko for, at refleksioner fra solcellerne kan genere naboerne?
 • Kan taget klare den øgede belastning?

Inden du etablerer anlægget på eller ved din ejendom, er det dit ansvar at sikre, at du overholder gældende lokalplaner, tinglyste deklarationer, fredninger mm. Også selvom det ikke kræver en tilladelse.

Hvornår skal du søge kommunen?

Byggeloven

Du skal søge om byggetilladelse når: 

 • Solceller/solfangere opsættes på jorden.
 • Anlægget opsættes på bygninger som f.eks. erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger, der ikke er omfattet jf. BR10. kap. 1.3.1. og 1.3.2. stk. 1 og 2.
 • Anlægget er uden for byggeretten jf. BR10 kap. 1.6. For eksempel hvis det placeres på et carporttag som er, eller bliver, højere end 2,5 m inden for 2,5 m fra skel.

Du skal ikke søge om byggetilladelse når:

 • Anlægget opsættes på og parallelt med tagfladen på enfamiliehuse, rækkehuse, udhuse med mere, og det overholder byggeretten jf. BR10 kap. 1.6 stk. 1 nr. 1.
 • Hvis anlægget etableres på stativer på et fladt tag på enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, udhuse mm, og det overholder byggeretten og ikke er væsentligt i størrelse og omfang i forhold til omgivelserne.
 • Når anlægget opsættes indenfor byggeretten.

Planloven

Du skal altid søge dispensation/særskilt tilladelse til anlægget, hvis lokalplan, byplanvedtægt, landzonetilladelse eller tinglyst deklaration stiller krav om dette, eller hvis anlægget er i strid med nedenstående.

 • Er der bestemmelser om, at der skal anvendes bestemte tagmaterialer, som f.eks. tegl eller skifer
 • Er der krav om bestemte farver på taget eller bygningen, kræver det kun en dispensation hvis farverne ikke overholdes.
 • Er ejendommen omfattet af en bevarende lokalplan, kræver det normalt en dispensation. Er det i strid med lokalplanens formål, kan der ikke dispenseres.
 • Ligger anlægget i landzone og kræver det byggetilladelse, skal det også have landzonetilladelse efter planloven.

Anden lovgivning 

 • Er ejendommen omfattet af en fredning, kræver det en tilladelse fra Fredningsnævnet
 • Er ejendommen omfattet af beskyttelseslinjer, f.eks. fra en skov, en sø eller en å, kræver det muligvis en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

BBR
Når solcelleanlægget er installeret, skal du altid meddele det til BBR.

Gode råd

 • Undersøg altid mulighederne for at skabe et harmonisk udtryk.
 • Kan anlægget placeres harmonisk i forhold til tagvinduer og skorstene.
 • Kan du bruge andre og bedre tilpassede produkter, f.eks. til indbygning så solcellepanelerne bliver en integreret del af tagfladen.

Vi anbefaler at: 

 • Panelerne ligger parallelt med, eller er integreret, i tagfladen.
 • Panelerne er antirefleksbehandlet, eller på anden måde har opnået en mat overflade,
 • At rammernes farve er sorte.

Ansøgning 

Skal du ansøge om en tilladelse eller dispensation, har vi normalt brug for at du sender følgende frem til os:

 • Ansøgning med oplysning om farve på elementer, herunder rammer.
 • Placering af paneler på tagflade – evt. angivet på luftfoto,
 • Situationsplan og plantegning, hvis det drejer sig om paneler på terræn,
 • Fuldmagt fra alle ejere, hvis du ikke selv er ejer,
 • Oplysning om størrelse af anlægget,
 • Oplysning om refleksion fra panelerne.

Der vil i en tilladelse blive stillet som betingelse, at panelerne ikke reflekterer og at rammerne er sorte.

Du kan sende ansøgningen på mail til plan-byg-miljo@ishoj.dk eller med post til Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.

Der skal normalt afholdes en naboorientering før vi kan meddele en dispensation. Hvis der indkommer indsigelser i forbindelse med naboorienteringen, skal ansøgningen behandles af Teknik- og Bygningsudvalget.

Hvad koster det?

En tilladelse i forhold til planloven – herunder lokalplaner, koster ikke noget.

Link til Byggesagsgebyr 

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 8. oktober 2015