Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelse om at etablering af fjernvarmeledninger i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig

Ishøj Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af fjernvarmeforsyningsledninger i Winthersminde erhvervsområde fra Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). Projektet er en del af udviklingen af kommunens erhvervsområde Winthersminde Erhvervsområde.

04-10-2016

Ishøj Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af fjernvarmeforsyningsledninger i Winthersminde erhvervsområde fra Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). Projektet er en del af udviklingen af kommunens erhvervsområde Winthersminde Erhvervsområde.  

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3. b) – Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. 

Ishøj Kommune skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en screeningsproces.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommunes afgørelse og screening samt VEKS’ anmeldelse kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Ishøj Kommune, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

Sagens dokumenter
Afgørelse
Screeningsnotat
Anmeldelse

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 4. oktober 2016