Hvad kan vi hjælpe med?

Særlig støtte til børn, unge og familier

Udsatte børn, unge og familier kan få støtte og hjælp af Ishøj Kommune

Støtten tager udgangspunkt i barnets eller den unges bedste, en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten.

Støtten kan bl.a. være:

 • støtte i hjemmet
 • aflastningsophold i en netværksplejefamilie
 • udpegning af en fast kontaktperson
 • anbringelse uden for hjemme o.a.

Læs mere om kommunens tilbud og forpligtelser i nedenstående og på borger.dk

Er du bekymret for et barn eller har du brug for akut hjælp?

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Har du brug for akut hjælp og vejledning, og er du bekymret for et barn skal du sende en underretning til:

Skriv til underretning via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Du kan også bruge vores selvbetjeningsløsning:

Underretning om udsatte børn/unge

E-mail: underretninger@ishoj.dk hvis du har spørgsmål med ikke personlige oplysninger i eller kontakt StraXen på tlf. 43 57 75 78.

Du kan læse mere om underretninger på borger.dk.

Anbringelse uden for hjemmet

Hvis dit barn har brug for det, kan det være relevant at anbringe det uden for hjemmet i en periode. Læs på borger.dk, hvordan kommunen afgør om et barn skal anbringes og om barnets og forældrenes rettigheder.

En anbringelse uden for hjemmet kan ske enten:

 • I en plejefamilie
 • I en netværksplejefamilie
 • På et socialpædagogisk opholdssted eller
 • På en døgninstitution

Hvordan træffer kommunen beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet?

Inden kommunen vurderer, hvilken form for anbringelse, der skal tilbydes, undersøger Center for Børn og Forebyggelse barnets forhold. Undersøgelsen omfatter bl.a. barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skole- og sundhedsforhold. Denne undersøgelse skal være afsluttet senest efter fire måneder og føre til en konklusion om, hvad barnet har brug for.

Den - eller de - som har forældremyndigheden over barnet skal som udgangspunkt samtykke og deltage i undersøgelsen. Kommunen har dog i visse tilfælde mulighed for at lave undersøgelsen uden forældrenes samtykke.

Anbringelsen kan ske friviligt

Hvis kommunen vurderer, at der er behov for at anbringe et barn uden for hjemmet, kan den eller de, der har forældremyndigheden vælge frivilligt at give sit samtykke til anbringelse. Så kaldes anbringelsen frivillig.

Anbringelsen kan ske uden forældrenes samtykke

Er der åbenlys risiko for, at der sker alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan kommunen beslutte at anbringe barnet uden forældrenes samtykke. Det kan ske af følgende grunde:

 • Utilstrækkelig omsorg for barnet
 • Vold eller andre alvorlige overgreb
 • Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
 • Adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet

Hvordan træffer kommunen beslutning om at anbringe et barn uden forældrenes samtykke?​

Center for Børn og Forebyggelse laver en såkaldt indstilling til kommunens børn og ungeudvalg. Udvalget vurderer, om der er grundlag for at anbringe barnet uden forældrenes samtykke. Kommunen beslutter, hvor barnet skal anbringes, og hvordan samvær og kontakt mellem barn og forældre skal foregå.

Kommunen beregner, om forældrene selv skal betale et beløb. når et barn anbringes uden for hjemmet. Forældrebetalingen beregnes efter forældrenes indkomst.

Forældre til anbragte børn og unge der er fyldt 12 år har ret til advokathjælp

Den forælder, der har myndighed over barnet, skal tilbydes gratis advokathjælp i sager om anbringelse uden samtykke. Det samme tilbud skal gives til unge over 12 år. Forældre uden del i forældremyndigheden skal have et tilbud om gratis advokathjæl, når hans eller hendes sag vedrører:

 • afbrydelse af samvær
 • brev- og telefonkontrol

Er du barn eller ung og kan du få mere information om anbringelse på Børneportalen eller på borger.dk.

Familiepleje

Hvis et barn har brug for det, kan det være relevant at anbringe det hos en plejefamilie i en kortere eller længere periode. Læs her på siden om anbringelse af et barn eller en ung på borger.dk.

At få sit barn i familiepleje

Hvis I som forældre i en kortere eller længere periode oplever, at I har svært ved at klare at være forældre for jeres barn, kan det være en mulighed at bede om at få jeres barn anbragt i en plejefamilie. Kontakt Ishøj Kommunes Center for Børn og Forebyggelse, hvis I gerne vil vide mere om at få en plejefamilie til jeres barn. Kommunen vil så i dialog med jer behandle ansøgningen. Kommunen kan også træffe afgørelse om, at jeres barn skal anbringes, selvom I som forældre ikke ønsker det.

Barnet kan enten anbringes hos jeres nære bekendte eller familiemedlemmer. Det kaldes en netværksanbringelse. Eller det kan anbringes hos en fremmed plejefamilie, der godkendt til at modtage børn i pleje. Endelig er der mulighed for såkaldt privat døgnpleje, hvor man aftaler med venner eller familie, at de tager sig af jeres barn i en kortere eller længere periode.

Forældrene har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med barnet i den periode, det er anbragt uden for hjemmet. Det er kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen holdes ved lige. Kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan og hvor ofte barn og biologiske forældre skal se hinanden.

Plejefamilier

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der skal godkende én som plejefamilie. Som led i godkendelsen vil socialtilsynet vurdere forholdene i familien for at sikre, at man er egnet til at modtage børn i pleje. Vurderingen kan bl.a. omfatte familie-, uddannelses- og arbejdsmæssige forhold. Desuden vil man blive bedt om at vise sin straffeattest og børneattest. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt og have deltaget i et kursus i at være plejefamilie.

Netværksplejefamilier skal i den konkrete sag godkendes til at modtage et bestemt barn.

Vil man modtage et barn under 14 år i privat døgnpleje i en periode på mere end tre måneder, skal man have en plejetilladelse fra bopælskommunen.

Vederlag til plejefamilien

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler kommunen et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj. Man betaler skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri. De aktuelle takster for plejevederlag mv. kan ses på her på KL’s hjemmeside.

Der bliver ikke udbetalt plejevederlag til netværksplejefamilier. I stedet får denne type plejefamilie dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

Familien kan desuden i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over Ishøj Kommunes afgørelse inden for fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din sag sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan læse mere om din klagesags gang i Ankestyrelsen her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 3. juli 2017