Hvad kan vi hjælpe med?

Børn med handicap

Familier med et barn med varige funktionsnedsættelser kan få støtte og hjælp af Ishøj Kommune

Hvis dit barn har et handicap, har I mulighed for at få hjælp hos Ishøj Kommune. Målet er, at I som familie og dit barn kan leve så normalt som muligt. 

Hjælpen kan bl.a. være:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere om kommunens tilbud og forpligtelser i nedenstående og på borger.dk.

Vedr. ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter vil der desværre være en forlænget sagsbehandlingstid i øjeblikket. Vi forventer at behandle din sag inden for otte uger. Vi håber på din forståelse.

Du kan kontakte din familierådgiver i specialteamet direkte mandag og torsdag i tidsrummet kl. 9 til 10. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din rådgiver, bedes du kontakte Center for Børn og Forebyggelse.

Rådgivning, dagtilbud og døgn- og aflastningstilbud

Rådgivning af forældre til et barn med handicap

Hvis I er blevet forældre til et barn med et handicap, har I mulighed for at få rådgivning i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune. Rådgivningen kan fx dreje sig om barnets handicap, aflastning, praktiske problemer eller fremtiden. I vil her få rådgivning om relevante støttemuligheder som følge af barnets handicap.

Specialteamet hjælper jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil I modtage en mail fra en af centrets medarbejdere, men I kan også selv kontakte Center for Børn og Forebyggelse. Hvis I udelukkende søger rådgivning, kan I få den anonymt – hvis I ønsker det. 

I kan også kontakte VISO, der er Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, eller søge hjælp hos handicap- og patientorganisationer. Læs mere om VISOs rådgivning, Danske Handicaporganisationer, Sjældne Diagnoser og find Socialstyrelsens pjece til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Endeligt kan I søge om at komme på et specielt kursus for forældre til et barn med handicap.

Ishøj Kommune har inden for lovens rammer selvstændigt fastlagt et serviceniveau for, hvilke tilbud der er til rådighed for borgerne i kommunen. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud kan variere fra kommune til kommune. 

Dagtilbud til børn med handicap

Afhængigt af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud. Kommunen skal dog sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed for barnet. Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling mv., er der bl.a. specialgrupper i almindelige dagtilbud og specialbørnehaver til børn i alderen 0 til 6 år. Familierådgiveren i Center for Børn og Forebyggelse vil sammen med relevante fagfolk og dig selv finde frem til den bedste løsning for dit barn og din familie.

Der gives tilskud til økonomisk trængte og søskenderabat, og derudover er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan læse mere om særlig støtte til børn og unge med handicap på ministeriets hjemmeside eller på borger.dk, herunder særlige dagtilbud, regler for dagtilbud og klubtilbud.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Har I ikke mulighed for at have jeres barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo, plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil fortsat være jeres. 

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap - §41

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsøge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • aktiviteter i fritiden
  • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. 

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

I kan læse mere om reglerne for bevilgede merudgifter til børn og unge på ministeriets hjemmeside, i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets guide vedr. merudgifter, på borger.dk og i Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Ansøg om merudgifter via selvbetjeningsløsningen og hent din erklæring om oplysningspligt på borger.dk.

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis jeres barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at I kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste bevilges, så barnet kan blive passet i sit eget hjem. I kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at I ledsager jeres barn til undersøgelser, behandlinger mv. Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

I skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen. I kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor jeres barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Jeres barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller jeres barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv. 

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af tidligere bruttoindtægt. 

I kan læse mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste på ministeriets hjemmeside, på borger.dk og i Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Ansøg om tabt arbejdsfortjeneste via selvbetjeningsløsningen og hent erklæring om oplysningspligt på borger.dk.

Pasning og ledsagelse af barn med alvorlig sygdom

Hvis jeres barn bliver alvorligt sygt og bliver indlagt på hospital, eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan I muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. 

I kan læse mere om ordningen på borger.dk.

Støtte til bil for forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. I søger støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten. Du kan læse vores kvalitetsstandarder her.

I kan læse mere om ordningen og ansøge om støtte til bil på borger.dk.

Hvis I vil klage

Hvis I ikke er enig i kommunens afgørelse, skal I klage til kommunen inden for fire uger. Afgørelsen skal så genvurdere inden for fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver jeres klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Børn- og Ungeudvalget, skal I indbringe jeres sag for Ankestyrelsen inden for fire uger efter, at I har fået meddelelse om afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give jer uvildig rådgivning, når jeres sag er gået i hårdknude, eller I føler jer uretfærdigt behandlet. 

I kan søge aktindsigt i jeres sager hos kommunen. Læs mere på borger.dk.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 12. februar 2018