Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplanforslag 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen

Lokalplanafgrænsning for lokalplan 1.82

Lokalplanforslag 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen samt kommuneplantillæg nr. 4 er i høring indtil den 2. februar 2018

Ishøj Byråd vedtog den 7. november 2017 at sende lokalplanforslag 1.82 Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen samt kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.

For at mindske støjgener for boligområderne langs Køge Bugt Motorvejen, er der er udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for, at forhøje og udbygge den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen med skærme eller jordvold. Lokalplanen stiller krav om at indarbejde rekreative tiltag såsom legepladser, nye stier og beplantning. Derudover kan der etableres klimaprojekter såsom regnvandsbede. Støjafskærmningen kan forhøjes op til 12 meter.

Lokalplanområdet afgrænses mod nordvest af  Køge Bugt Motorvejen i et 60-100 meter bredt bælte, og Vejleåstien mod nordøst nær kommunegrænsen til Vallensbæk Kommune, og mod sydvest til søen Ørnekæret mod Greve Kommune. 

Med lokalplanen kan en del af Ishøjstien omlægges, så der bliver plads til støjdæmpningen, og en del af Vibeholmsskolens areal inddrages til sti og støjdæmpning.

Kommuneplantillæg nr. 4 medfører en ændring af de fire eksisterende kommuneplanrammer i området. Nogle rammer ændres så de indgår i den nye kommuneplanramme 1.F.10 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Andre rammer ændres kun ved at blive reduceret i areal. 

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, som belyser de sandsynlige miljøpåvirkninger af de ændringer som lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for. Der er også udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af selve projektet, miljøkonsekvensrapporten bliver offentliggjort i midten af december.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 
Dit høringssvar skal sendes til Ishøj Kommune,  Plan, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk 

Borgermøde
I løbet af januar 2018 vil der blive afholdt et borgermøde om både projektet, lokalplanen og miljørapporterne.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 13. november 2017, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Links
Lokalplan med miljørapport

Projektbeskrivelse 

Link til side som om miljøkonsekvensrapport 

Miljøkonsekvensrapport

Link til Ishøj Kommunes lokalplanside

Link til Ishøj Kommunes digitale kommuneplan

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 12. december 2017