Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej og kommuneplantillæg nr. 7

Fornyet høring af forslag til Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej og kommuneplantillæg nr. 7 i fire uger.

Ishøj Byråd vedtog den 26. juni 2018:

• Kommuneplantillæg nr. 7
• Forslag til lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej
• Afgørelse om screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget, som allerede har været i offentlig høring i otte uger, giver mulighed for at udlægge et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder langs Vejleåvej samt eventuelt at placere en genbrugsstation i området. Ishøj Kommune ønsker at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte et selskabslokale med en kapacitet på op til 1000 besøgende. Derfor sendes lokalplanforslaget i fornyet høring i fire uger.

Grundstørrelsen for erhvervsgrundene er på op til 6.000 m². Dog kan grundene for genbrugsstationen og selskabslokalet være op til 10.000 m². Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er 100.

Lokalplanen sætter rammerne for et område, hvor veje, beplantning, belysning og bebyggelse har et overordnet samlet udtryk og skaber en helhed med de øvrige erhvervsområder i umiddelbar nærhed.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 7, da lokalplanområdet  i Kommuneplan 2014 ikke er omfattet af eksisterende rammer. Lokalplanen forudsætter derfor, at der bliver udlagt en ny ramme og et kommuneplantillæg, der følger lokalplanens fysiske afgrænsning.

Planforslaget er i offentlig høring til den 26. juli 2018.

Forslag til lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej samt Kommuneplantillæg nr. 7, kan læses i sin helhed via disse links:

Ishøjs digitale lokalplaner

Ishøjs digitale kommuneplan

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Plan, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. marts, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 18/05/2016). Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, og der vil derfor ikke være behov for at udarbejde en miljørapport. Screeningen kan læses i planforslaget.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på http://www.borger.dk og www.virk.dk

Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. juni 2018