Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og Kommuneplantillæg nr.6

Ishøj Byråd vedtog den 4. september lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk og kommuneplantillæg nr. 6

Ishøj Byråd vedtog den 4. september

Lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk 
Kommuneplantillæg nr.6 
Afgørelse om screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanforslaget giver mulighed for at modernisere og etablere en ny vandværksbygning ved Værket ved Thorsbro. Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 2018. I høringsperioden indkom seks høringssvar, fem fra borgere og ét fra Miljøstyrelsen. 

Høringssvarene fra borgerne omhandler ønsker til ændring af byggefeltets placering og størrelse samt ønsker om mere insektvenlig beplantning. Miljøstyrelsens bemærkninger omhandler økologiske forbindelser og et moseareal i lokalplanområdet.  

Høringssvarene har ført til følgende ændringer af lokalplanforslaget. Byggefeltets placering og størrelse er ændret, så bebyggelsen får mere afstand til Allévej. Den maksimale størrelse på byggefeltet er præciseret til maks. 3.900 m2 for at give vandværket mulighed for nødforsyning og der kan samarbejdes med andre vandværker. Økologiske forbindelser og udpegning af mosearealer er også præciseret, og lokalplanen giver mulighed for at beplante med insektvenlig beplantning.

På baggrund af omfanget af ændringerne har Byrådet besluttet at sende lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurderinger i en fornyet 4 ugers høring.  

Lokalplanen bibeholder det moderne facadeudtryk, på den nye vandværksbygning, samtidig med, at det tager hensyn til området, og tilføjer en ny del til vandværkets historie. Højden på den nye vandværksbygning er fastholdt til at må være maks. 8,5 meter med en mindre del på maksimalt 14 meter, hvor der etableres blødgøringstanke. Lokalplanens krav til udformningen af tage fastholdes også. 

Med lokalplanforslaget kan der etableres et åbent grønt areal langs Allévej, hvor der kan beplantes. Lokalplanen udpeger bevaringsværdig beplantning, så de større ældre træer bevares. De fredede bygninger i lokalplanområdet berøres ikke, men bygninger, som ikke er omfattet af fredning, kan nedrives for at give plads til den nye vandværksbygning.

Kommuneplantillæg
Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 6. Gældende kommuneplanramme 10.D.1 afløses af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning som 10.D.1. Bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse og anlæg udgår, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål. Der sættes også en begrænsning af bygningshøjde.

Planforslaget er i offentlig høring til den 3. oktober 2018.
Forslag til lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk samt Kommuneplantillæg nr. 6, kan læses i sin helhed via dette link: planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. oktober 2018, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 448 af 10/05/2017). Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, og der vil derfor ikke være behov for at udarbejde en miljørapport. Screeningen kan læses i planforslaget.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ishøj Kommune. Ishøj Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 6. september 2018