Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og Kommuneplantillæg nr.6

Forslag til Lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og Kommuneplantillæg nr.6 er i høring indtil den 9.maj 2018

Ishøj Byråd vedtog den 6. marts:

Lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk 
Kommuneplantillæg nr.6 
Afgørelse om screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget giver mulighed for at modernisere og etablere en ny vandværksbygning på Værket ved Thorsbro. Den nye bygning bliver på ca. 3100 m2 og får en højde på 8,5 m og en mindre del på maksimalt 14 meter, hvor der etableres blødgøringstanke, der kræver en vis højde. Facader opføres i mørke metalplader i lodrette baner. Taget bliver en række af sammenhængende saddeltage.

Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området og tilføjer en ny del til vandværkets historie. 

Med lokalplanforslaget kan der også etableres et åbent grønt areal langs Allévej, hvor der kan beplantes og der udpeges bevaringsværdig beplantning, så de større ældre træer bevares. De fredede bygninger berøres ikke men bygninger som ikke er omfattet af fredning kan nedrives for at give plads til en ny vandværksbygning.

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 6. Gældende kommuneplanramme 10.D.1 afløses af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning, men bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse og anlæg udgår, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål. 

Planforslaget er i offentlig høring til den 9.maj 2018

Forslag til lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk samt Kommuneplantillæg nr. 6, kan læses i sin helhed via disse links:

Ishøjs digitale lokalplaner

Ishøjs digitale kommuneplan

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. 
Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Plan, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 7. marts 2018, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 18/05/2016). Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, og der vil derfor ikke være behov for at udarbejde en miljørapport. Screeningen kan læses i planforslaget.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. 

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 14. marts 2018