Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby

Forslag til lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby i høring indtil 29. august 2018

Ishøj Byråd vedtog den 6. juni 2018: 

Forslag til lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8
• Screening af Miljøvurdering af planer og programmer til forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen gør det muligt at opføre et vandværk på et grønt areal i udkanten af Ishøj Landsby. Vandværket tilpasser sig landsbyens bebyggelse i højde med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og bliver opført i mursten, så det ikke bliver dominerende i landsbyen. Lokalplanen stiller krav om, at området forbliver grønt med beplantning langs Pilemøllevej og skellet mod naboen ved det østlige skel. Derudover bliver der mulighed for at krydse arealet via en offentlig sti, der forbinder Ishøj Bygade med Ishøj Landsbyskov, den nyplantede skov syd for lokalplanområdet og landsbyen. 

Kommuneplantillægget fastsætter en ny kommuneplanramme 4.D.5 Ishøj Vandværk med bestemmelser for anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde og under Særlige bemærkninger retningslinjer for OSD-område (Område for Særlige Drikkevandsinteresser).

Kommuneplantillægget foreslår desuden en ændring i Kommuneplan 14’s udpegning af skovrejsningsområde, da der ikke kan opføres tekniske anlæg i områder for skovrejsning. Ved fjernelse af udpegningen skal der findes et erstatningsareal. Det foreslås syd for det nyeste kolonihaveområde, som vil fungere som afskærmende beplantningsbælte mod ådalen og Lille Vejleå.

Planforslagene er i offentlig høring indtil den 29. august 2018.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest den 29. august 2018.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 6. juni 2018 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer
Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed
Ishøj Kommunes beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslag 1.78 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden fire uger fra planens offentliggørelse sende klagen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du gør: http://nmkn.dk/. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kroner.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har truffet en afgørelse indenfor de lovmæssige rammer. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen for planens offentliggørelse jf. § 62 stk. 1 i planloven.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 19. juni 2018