Hvad kan vi hjælpe med?

Lager- og distributionsvirksomhed i Winthersminde Erhvervsområde

Afgørelse om at lager- og distributionsvirksomhed i Winthersminde Erhvervsområde ikke er VVM-pligtig

17-03-2016 

Ishøj Kommune har den 23. februar 2016 modtaget en anmeldelse fra Distreal NSF 1 Ishøj ApS om etablering af lager- og distributionsvirksomhed i Winthersminde Erhvervsområde.

Baggrunden for projektet er et ønske om at etablere en dagligvaregrossist lagerterminal med et areal på ca. 27.000 m² og en maksimalhøjde på 13 m i  Winthersminde Erhvervsområde. 
 
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11 a) Infrastrukturanlæg - Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. (Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015).

Ishøj Kommune skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en screeningsproces.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommunes afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Ishøj Kommune, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
 
Sagens dokumenter:
Afgørelse
Screeningsnotat
Anmeldelse

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 6. april 2016