Hvad kan vi hjælpe med?

Forurenet jord

Forurening af jorden kan skade drikkevandet og menneskers sundhed

Selvbetjening

Tjek om grunden er forurenet

Klageskema vedrørende natur- og vandløbsforhold

Klageskema vedrørende miljøforhold

Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelsesportal

Læs om forurenet jord

Ejer af forurenet jord

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at rydde op som ejer af en forurenet grund. Men hvis du har købt ejendommen uden at vide, at grunden var forurenet, kan du søge om hjælp til oprydning via værditabsordningen. Du kan få flere oplysninger om værditabsordningen hos din region, hvor du ligeledes kan søge om at blive omfattet af ordningen.

Ønsker du at bygge på en forurenet grund, skal kommunen give tilladelse. Du skal desuden kontakte kommunen, hvis du vil grave forurenet jord op på din ejendom og køre jorden et andet sted hen. Kommunen skal kontaktes inden jorden bliver kørt væk, da den skal afleveres til et godkendt jordbehandlingsanlæg.

Tjek om grunden er forurenet

Det er Regionen, der står for at undersøge og kortlægge forurenede områder. Har regionen lavet en undersøgelse, der viser, at der har ligget en forurenende fabrik eller lignende på din grund, kan du som grundejer forlange, at Regionen også undersøger, om der er skadelig forurening. Regionen skal gennemføre undersøgelsen, inden der er gået to år.

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 eller på vidensniveau 2:

  • Vidensniveau 1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureningen på arealet.
  • Vidensniveau 2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenede grunde skal ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres, hvilket kommunen sørger for.

Normalt vil grundejeren selv være informeret om forureningen.

Ønsker du at vide, om en grund er forurenet, kan du tjekke den.

Oprydning af forurening

Det er som hovedregel forureneren selv, der skal betale for oprydningen af forurenet jord. Hvis en fabrik forurener jorden, har den pligt til selv at rydde op. Reglen gælder også, hvis grunden er solgt til en ny ejer.

Princippet om at forureneren selv rydder op gælder, hvis forureningen er sket efter 2001 - også selv om forureneren ikke har overtrådt reglerne eller båret sig forkert ad.

Let forurening

Hvis en grund kun er let forurenet, behøver du ikke at rense jorden, men kan klare dig på anden vis. Du skal blot undgå at komme i kontakt med den forurenede jord. Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt. Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord.

Hvis du vil klage

Du kan kun klage over en afgørelse om jordforurening, hvis du får et påbud efter jordforureningsloven. Du kan altså ikke klage over afgørelser om kortlægning af forurenede grunde. Du kan klage indtil fire uger efter, påbuddet er meddelt eller offentliggjort. Du skal indsende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få mere at vide om kortlægning og oprydning af forurenede grunde hos regionen eller kommunen. Hvis du vil vide mere om jordforurening generelt, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Her kan du hente data om Danmarks natur og miljø.

Kontakt

Park-, Vej- og Miljøcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

parkogvej@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 24. december 2015