Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26

Forslag til lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen i høring indtil 7. september 2018

Ishøj Byråd vedtog den 26. juni 2018: 

Lokalplanen gør det muligt at opføre en daginstitution på op til 800 m2 i Det lille erhvervsområde fordelt på tre etager med en maks. bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanen sikrer gode muligheder for legeplads til børnene og stiller krav om cykel- og bilparkering til forældre og ansatte. Ud over institutionen skal der opføres krybberum og skure til legeredskaber og lignende.

Planforslaget er i offentlig høring indtil den 7. september 2018
I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslaget. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan. Det kan også sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller pr. e-mail: plan@ishoj.dk og skal være modtaget senest den 7. september 2018.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 26. juni 2018 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer
Der er ikke udarbejdet miljørapport.
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. 

Klagemulighed
Ishøj Kommunes beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslag 1.81 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden fire uger fra planens offentliggørelse sende klagen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjeningsløsning Klage-portalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du gør: http://nmkn.dk/. 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kroner. 
Du kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har truffet en afgørelse indenfor de lovmæssige rammer. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen for planens offentliggørelse jf. § 62 stk. 1 i planloven.
 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. juni 2018