Hvad kan vi hjælpe med?

Dispensationer til byggeri

Kommunen giver kun dispensation til byggeri i ganske særlige tilfælde, og kun når det ikke strider mod principperne bag de bestemmelser, der regulerer byggeriet

Dispensation er altid en individuel vurdering, idet der ikke kan gives generelle dispensationer. Så selvom andre måske har fået lov, så er det ikke sikkert at du får lov, da to sager aldrig er helt ens.

Hvad kan man søge dispensation fra?

Bestemmelserne i bygningsreglementet (Link til BBR10)

Lokalplaner Byplanvedtægter

Link til Ishøj kommunes lokalplaner eller se lokalplanerne på Ishøj Kommunes webkort

Når det skønnes foreneligt med de hensyn der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Dispensationsansøgning
En dispensationsansøgning skal altid være skriftlig, og som udgangspunkt indeholde det samme som en almindelig ansøgning. Dog skal selve ansøgningen være en saglig begrundet dispensationsansøgning, hvor man redegøre for hvilke bestemmer, man søger om dispensation fra og hvorfor. Det er med andre ord dit ansvar at tjekke alle bestemmelser og se om de kan overholdes.

Er sagsbehandlingstiden længere?
I forbindelse med behandlingen af en dispensationsansøgning vil der oftest skulle foretages en naboorientering. Dette tager mindst 2 uger (3 uger i ferieperioder). Eventuelle indsigelser, der måtte komme i den forbindelse, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling.

I nogen tilfælde skal sagen forelægges Teknik og Bygningsudvalget (TBU) med henblik på afgørelse af sagen.

HUSK! Du må aldrig gå i gang med dit byggeri, før du har en tilladelse fra kommunen.

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 8. april 2015