Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Udsatterådets møde tirsdag 28. november 2017 kl. 16.00Sagspunkter der skal behandles på mødet

19. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formand/næstformand:

Torsdag d. 16. november var der valg til Udsatterådet i Det Gule Hus blandt brugermedlemmerne. Følgende blev valgt:

 • Anne Jensen
 • Malene Højkjær
 • Kenneth Nielsen
 • Karina Pultz

Som suppleanter blev følgende valgt:

 • Victoria Nielsen
 • Alice Thyra Agerriis

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager meddelelser til efterretning.

20. Evaluering af Udsatterådet

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet tilbud på evaluering af Udsatterådet hos konsulentfirmaerne BDO og KLK. De to tilbud er vedhæftet.

Udsatterådet skal beslutte, hvilket tilbud man ønsker at benytte sig af.

Nedenfor opsummeres de to konsulentfirmaers tilbud:

BDO

BDO foreslår, at Udsatterådets resultater evalueres og belyses i forhold til tre temaer:

 • Organisering af Rådets arbejde
 • Ressourceindsats i Rådets arbejde
 • Udbyttet af samt forventninger til Rådets arbejde videre frem.

Organisering af Rådets arbejde

BDO anbefaler, at Udsatterådets arbejde belyses i forhold til opgaveløsning, forretningsorden samt kendskabet til Rådets arbejde og resultater blandt udvalgte politikere og interessenter til Udsatterådet i kommunen. Derudover indgår Udsatterådets rammer for arbejdet i forhold til Rådets sammensætning, mødefrekvenser, deltagelse og forberedelse til belysning af Rådets organisering.

Ressourceindsats i Rådets arbejde

Til Rådets vilkår belyses den økonomiske ramme i form af budget, regnskaber samt bistand til rådets arbejde, eksempelvis sekretariatsbetjening.

Udbyttet af samt forventninger til Rådets arbejde videre frem

Input til evalueringen af udbyttet og forventninger til Rådets arbejde indhentes via en spørgeskemaundersøgelse og interview blandt udvalgte politikere, interessenter samt medlemmerne af Udsatterådet. Rådet inddrages i et fokusgruppeinterview samt i en spørgeskemaundersøgelse, og der afholdes individuelle telefoninterview af ½ times varighed med henholdsvis formand og næstformand for Udsatterådet.

De indhentede data analyseres derefter og munder ud i en evalueringsrapport på 7-10 sider.

Pris: kr. 20.000 ekskl. moms og transportomkostninger.

 

KLK

KLK foreslår, at evalueringen tager afsæt i de formål og rammer, der er udlagt i Udsatterådets kommissorium, og at Rådets kerneinteressenter inddrages i besvarelsen af opgaven . Endvidere gives der i evalueringen mulighed for, at interessenterne kan komme med forslag til justering af Rådets arbejde og forventede resultater. Med denne type evaluering får Ishøj Kommune og Udsatterådet et solidt fundament for det fortsatte arbejde i Rådet.

Til indsamling af data gennemfører KLK en interviewrunde af én dags varighed, der inddrager Rådets formand og næstformand og som minimum mindst én repræsentant fra hver af kerneinteressenterne. For bedst muligt at afdække de administrative aspekter af Rådets virke foreslås det, at interviewrunden også inkluderer en repræsentant fra Rådets sekretariat. KLK vil til løsning af opgaven udarbejde en kort interviewguide, som kommer rundt om de væsentligste spørgsmål for besvarelsen af opgaven.

På baggrund af interviewrunden udarbejder KLK udkast til en kort rapport (3-4 sider), som redegør for evalueringens væsentligste konklusioner og anbefalinger. Rapporten forelægges for Udsatterådet med henblik på en validering af evalueringens resultater, og på baggrund heraf udarbejder KLK den endelige rapport til Ishøj Kommune. Af hensyn til kommunalvalget 2017 og den ny-konstituering, der finder sted i januar 2018, vil KLK forsøge at gennemføre interviewene i december.

Pris: kr. 20.000.

Forslag til beslutning: Udsatterådet beslutter, hvilket tilbud der ønskes benyttet til evalueringen af Udsatterådet.

Bilag

21. Projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets konference om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønskede Handicaprådet, at der blev etableret et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund udarbejdede administrationen i Center for Socialservice en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". Handicaprådet besluttede derefter, at beskrivelsen skulle oversendes til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. november 2017 blev det besluttet, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019.

Administrationen udarbejder en konkret projektplan, som behandles af Social- og Sundhedsudvalget i januar 2018.

Den foreløbige projektbeskrivelse er vedhæftet.

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager orienteringen om projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere til efterretning og følger projektet.

Bilag

22. Proces vedr. anlægning af udearealer ved Ishøj Søvej 1

Sagsfremstilling

D. 11. oktober 2017 afholdt administrationen et møde, hvor udearealerne ved Ishøj Søvej 1 blev drøftet. Drøftelserne fra mødet vil her blive gennemgået.

På mødet blev det påpeget, at det er vigtigt, at der ikke er for meget beplantning udenfor, som opfordrer til ulovlig aktivitet, eksempelvis salg af stoffer. Samtidig er det vigtigt, at beplantningen ikke er for høj, da dette kan skabe utryghed. Med hensyn til belysning så er opmærksomheden rettet mod, at der skal opsættes ekstra belysning, samt at der opsættes belysning med censorer ved "den lange bygning".

I forbindelse med anlægning af beplantning et det vigtigt at have for øje, at eksempelvis plantekasser er sårbare over for tyveri. Det blev foreslået at bruge gamle whiskytønder til at plante i, da de er meget tunge og derfor ikke uden videre kan flyttes.

Der skal desuden etableres en form for afgrænsning til hjemløseboligerne, som samtidig tager højde for brandsikkerheden. Der blev på mødet foreslået, at der etableres små forskudte hegn, der muliggør gennemgang.

Derudover skal der opstilles brandsikre askebægre udenfor – evt. med sand i.

Såfremt der skal opstilles havemøbler udenfor, er det vigtigt at have for øje, at disse højst sandsynligt vil blive stjålet eller brændt, medmindre der vælges meget tunge havemøbler i materialer, der ikke kan brænde. Det blev på mødet besluttet at vente med indkøb af eventuelle havemøbler, indtil behovet for disse er afklaret.

Det blev desuden påpeget, at det visuelle udtryk er vigtigt at have for øje – området må ikke have karakter af at være en kommunal institution. Det skal fremstå imødekommende både inde og ude samt fremstå som et rart sted at være.

Næste møde i arbejdsgruppen afholdes d. 11. januar 2018.

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager orientering om proces vedr. anlægning af udearealer ved Ishøj Søvej 1 til efterretning.

23. Status på hjemløseboligerne og visitationskriterier

Sagsfremstilling

Som supplement til Ishøj Kommunes øvrige botilbud til udsatte borgere er der blevet etableret seks hjemløseboliger på Ishøj Søvej. Målgruppen for hjemløseboligerne er borgere, der dels er hjemløse, og som har så alvorlige psykiske, sociale og personlige problemer, evt. kombineret med misbrug, at de ikke er i stand til at bo i en ordinær bolig eller fastholde en bolig i andre af Ishøj Kommunes øvrige botilbud.

Hjemløseboligerne på Ishøj Søvej 1 (Søhaven) er et projekt, der blev igangsat primo 2016. Projektet udsprang af drøftelser i Udsatterådet, som havde et ønske om, at der blev sat fokus på boligudfordringerne for Ishøj Kommunes mest udsatte borgere. Derfor blev der i sommeren 2016 udarbejdet en projektbeskrivelse, der dannede grundlag for en ansøgning om tilskud til hjemløseboliger fra en pulje under det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. I november 2016 gav ministeriet tilsagn om tilskud på 2,8 mio. kr. D. 15. november 2017 blev hjemløseboligerne indviet, og de første beboere forventes at flytte ind i 1. kvartal 2018.

Visitation af en hjemløsebolig sker på baggrund af en faglig vurdering af, hvilken borger der har det største behov for og bedst kan profitere af en hjemløsebolig. Den faglige vurdering foretages på baggrund af oplysninger fra et ansøgningsskema og dokumentation fra kommunens handleplan i henhold til servicelovens § 141 samt helbredsmæssige udredninger, diagnoser og erklæringer.

I visitationen lægges der vægt på, at:

 • Alle andre relevante tiltag er forsøgt afprøvet, men at disse ikke har haft tilstrækkelig effekt
 • Borgeren har et støttebehov, der kan tilgodeses i en hjemløsebolig. Støttebehovet kan udspringe af misbrugsproblemer og psykiske sygdomme
 • Borgeren har gentagne gange forsøgt at bo i ordinær bolig og andre botilbud, men har ikke formået at fastholde boligen pga. misbrug eller udadreagerende adfærd
 • Borgeren vurderes at kunne profitere af en hjemløsebolig, hvor der er tilknyttet socialfaglig støtteperson
 • Borgeren kan indgå i fællesskab med de andre beboere.

Visitationen sker ud fra en individuel vurdering af ovenstående kriterier og ikke ud fra borgerens placering på en venteliste. Såfremt en borger ansøger om en hjemløsebolig, men ikke tildeles en, gemmes ansøgningen i et år. Ansøgningen vil blive revurderet, hvis en bolig bliver ledig. Ved indflytning i en bolig vil den sociale vicevært støtte borgeren i anskaffelse af inventar m.m.

Visitationen af hjemløseboliger vil varetages af et visitationsudvalg bestående af leder af hjemløseenheden, leder af Handicap og Psykiatri, leder af Myndighed og den sociale vicevært. Visitationsudvalgets afgørelse på ansøgningen om en hjemløsebolig formidles til borgeren via brev. Idet hjemløseboligerne tilhører et område, hvor kommuner selv har mulighed for at fastsætte serviceniveauet, har en borger ikke mulighed for at klage til anden administrativ myndighed over afgørelsen. Ishøj Kommune følger her den praksis, som gælder i andre kommuner for lignende tilbud.

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager status på hjemløseboligerne og visitationskriterier til efterretning.

24. Rammeaftale 2018

Resume

Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen. Der er ligeledes fremlagt forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Kommunerne oplever generelt, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser på det højt specialiserede område inden for alle målgrupper. Udviklingsstrategien omfatter ligeledes aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Der er udvalgt to områder, der vil være særligt fokus på i forbindelse med den tværgående koordination i 2018.

•       Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD. Denne målgruppe diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v.

•       Ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at tilbyde målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftalen 2018 omfatter blandt andet:

 • At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014
 • Aftaler omkring konkrete forløb ved køb og salg af pladser
 • Procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning
I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Målet videreføres dermed i 2018.

De tre mål er:

 • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
 • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde både fagligt og økonomisk om de tværgående højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen
 • Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ”bedste praksis” med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

KKR Hovedstaden har den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne godkender Rammeaftale 2018 samt fælles mål.

Vedlagt er et resumé af Rammeaftale for 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål. Resterende bilag kan findes på www.rammeaftale-h.dk .

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager orientering om Rammeaftale 2018 til efterretning.

Bilag

25. Udvikling i tilkendelser af førtidspension

Resume

Sag om udvikling i tilkendelser af førtidspension.

Sagsfremstilling

Notatet om tilkendelser af førtidspension tager udgangspunkt i tal på landsplan samt for Ishøj Kommune. Der har været en stigning i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 både på landsplan og for Ishøj Kommune, idet de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal gennem et ressourceforløb, før der tages stilling til førtidspensionen. Erfaringen viser, at borgere, der kommer tilbage fra ressourceforløbene, i høj grad tilkendes førtidspension, da det ikke har været muligt at rykke borgeren nærmere arbejdsmarkedet.

Forslag til beslutning: Udsatterådet tager udvikling i tilkendelser af førtidspension til efterretning.

Bilag

26. Status på Udsatterådets arbejde samt forslag til årshjul

Sagsfremstilling

D. 1. september 2015 vedtog Byrådet, at der skulle nedsættes et Udsatteråd i Ishøj Kommune. Udsatterådet skulle have til formål at varetage udsatte borgeres behov og interesser.

Udsatterådet har nu eksisteret i to år (2016 og 2017), og der skal udarbejdes et årshjul, der beskriver fokusområderne for Udsatterådets arbejde i 2018. Rådets arbejde i 2016 og 2017 er skitseret nedenfor.

I 2016 havde Udsatterådet fokus på hjemløshed med et besøg til Høje-Taastrup Kommunes hjemløseboliger Thorsholm. Her blev det drøftet, hvordan Ishøj Kommune bedst kan hjælpe borgere ud af hjemløshed. Disse drøftelser førte til, at der i dag netop er blevet indviet seks hjemløseboliger på Ishøj Søvej. Udsatterådet beskæftigede sig også med fremtidens psykiatri, hvor den socialpsykiatriske indsats i Ishøj Kommune blev drøftet, herunder tandsundhed og sundhed generelt for udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien.

I 2017 har Udsatterådet beskæftiget sig med psykiatriområdet ved et besøg på det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen, hvor der var fokus på, hvordan Kløverengen arbejder mod at gøre beboerne i stand til at mestre eget liv. Der har også været fokus på stof- og alkoholmisbrug ved et besøg på misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop, hvor fokus var på, hvordan borgere i misbrug kan hjælpes ud af deres misbrug, samt hvordan tabuer om misbrug kan nedbrydes. Endelig har der været oplæg i Udsatterådet om borger-til-borger-platformen Boblberg.dk, hvor der er mulighed for at møde andre mennesker at dele sine tanker eller interesser med samt om pilotprojektet Tandsundhed for Udsatte Familier, der har til formål at få kontakt til udsatte forældre som den primære målgruppe for derigennem at hjælpe forældrene til at mestre egen tandsundhed, så de dermed også bedre er i stand til at varetage deres børns tandsundhed.

På baggrund af årshjulene for 2016 og 2017 skal der udarbejdes et årshjul for 2018. Nedenfor oplistes forslag til kommende temaer:

 • Sundhed for udsatte borgere
 • Strategier for arbejdet med udsatte borgere
 • Opsøgende/akutte besøg hos borgere, der har et alkoholmisbrug, og som er "sandet til" i eget hjem, men som ikke har nogen kontakt med kommunen
 • Børn i familier med alkoholmisbrug
 • Børn fra familier med psykisk sygdom
 • Ensomhed
 • Værdighed
 • Vold og voldsramte kvinder og børn
 • Hvad er social udsathed? Ønske om at opnå en fælles forståelse af begrebet ”socialt udsat”
 • Hvornår er man fattig? Hvilke særlige indsatser kan der skabes for fattige borgere i Ishøj? Den officielle fattigdomsgrænse er bortfaldet, så hvordan definerer vi fattigdom?

Forslag til beslutning: Udsatterådet drøfter bud på årshjul for 2018. På baggrund heraf udarbejder administrationen udkast til årshjul 2018, som drøftes på første møde i Udsatterådet i 2018.

27. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 23. november 2017