Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Handicaprådets møde tirsdag 23. januar 2018 kl. 16.30Sagspunkter der skal behandles på mødet

1. Præsentation af medlemmerne i det nye Handicapråd

Sagsfremstilling

Medlemmerne i det nye Handicapråd præsenteres.

2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Den 10. april 2018 holder Det Centrale Handicapråd årsmøde i Odense. Årsmødet vil have fokus på hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap, og der vil både være oplæg, workshops, taler og underholdning. Det er muligt at tilmelde sig ved at sende en mail til udviklingskonsulent Ida Marie Jeppesen.

3. Forslag til mødedatoer 2018

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til mødedatoer i Handicaprådet i 2018. Handicaprådet drøfter og beslutter mødedatoer for 2018.

 • 23. januar kl. 16.30-18.30
 • 10. april kl. 16.30-18.30
 • 19. juni kl. 16.30-18.30
 • 14. august kl. 16.30-18.30
 • 23. oktober kl. 16.30-18.30
 • 5. december kl. 16.30-18.30

Møderne foregår i et mødelokale på 2. sal.

4. Forslag til årshjul 2018

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til årshjul 2018, som drøftes af Handicaprådet.

Bilag

5. Projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets konference om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønskede Handicaprådet, at der blev etableret et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund udarbejdede administrationen i Center for Socialservice en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". Handicaprådet besluttede derefter, at beskrivelsen skulle oversendes til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. november 2017 blev det besluttet, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019.

Administrationen har i mellemtiden udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev fremlagt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2018. Projektbeskrivelsen er vedlagt.

Projektet forventes at følge følgende tidsplan:

 • Januar/februar 2018: forberedelse til projektstart, herunder forberedelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med PLO. Indgåelse af en lokalaftale med PLO er en forudsætning for projektets levedygtighed og afventes pt.
 • Marts 2018: projektet opstartes, og der tages kontakt til borgere, som kunne være relevante for projektet
 • 1. halvår 2018: 1. sundhedstjek
 • Januar/februar 2019: midtvejsevaluering, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget
 • 2. halvår 2019: 2. sundhedstjek
 • Januar 2020: projektet afsluttes
 • Primo 2020: slutevaluering.

Bilag

6. Status på arbejdet i Tilgængelighedsgruppen

Sagsfremstilling

Der gives en status på arbejdet i Tilgængelighedsgruppen, som afholdt møde d. 15. januar 2018. Jan Diemer, Helle Nees og centerchef Helle Pernille Madsen repræsenterer Handicaprådet i Tilgængelighedsgruppen.

Kommissorium for Tilgængelighedsgruppen er vedhæftet.

Bilag

7. Proces vedrørende anlægning af udearealer ved Ishøj Søvej 1

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2017 afholdt administrationen et møde, hvor udearealerne ved Ishøj Søvej 1 blev drøftet. Drøftelserne fra mødet vil her blive gennemgået.

På mødet blev det påpeget, at det er vigtigt, at der ikke er for meget beplantning udenfor, som opfordrer til ulovlig aktivitet, eksempelvis salg af stoffer. Samtidig er det vigtigt, at beplantningen ikke er for høj, da dette kan skabe utryghed. Med hensyn til belysning så er opmærksomheden rettet mod, at der skal opsættes ekstra belysning, samt at der opsættes belysning med censorer ved "den lange bygning".

I forbindelse med anlægning af beplantning et det vigtigt at have for øje, at eksempelvis plantekasser er sårbare over for tyveri. Det blev foreslået at bruge gamle whiskytønder til at plante i, da de er meget tunge og derfor ikke uden videre kan flyttes.

Der skal desuden etableres en form for afgrænsning til hjemløseboligerne, som samtidig tager højde for brandsikkerheden. Der blev på mødet foreslået, at der etableres små forskudte hegn, der muliggør gennemgang.

Derudover skal der opstilles brandsikre askebægre udenfor – evt. med sand i.

Såfremt der skal opstilles havemøbler udenfor, er det vigtigt at have for øje, at disse højst sandsynligt vil blive stjålet eller brændt, medmindre der vælges meget tunge havemøbler i materialer, der ikke kan brænde. Det blev på mødet besluttet at vente med indkøb af eventuelle havemøbler, indtil behovet for disse er afklaret.

Det blev desuden påpeget, at det visuelle udtryk er vigtigt at have for øje – området må ikke have karakter af at være en kommunal institution. Det skal fremstå imødekommende både inde og ude samt fremstå som et rart sted at være.

Administrationen afholdt desuden et møde d. 11. januar 2018, hvor forslagene til udearealerne blev drøftet yderligere. Centerchef Helle Pernille Madsen giver en aktuel status på mødet.

8. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 10. januar 2018