Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Handicaprådets møde tirsdag 22. august 2017 kl. 16.30Sagspunkter der skal behandles på mødet

71. Oplæg om projekt vedr. tandsundhed for udsatte familier v/ leder af tandplejen Birgitte Sindrup

Resume

Overtandlæge og leder af tandplejen i Ishøj Kommune Birgitte Sindrup vil på mødet fortælle om et pilotprojekt omhandlende tandsundhed for udsatte familier samt de generelle indsatser på tandsundhedsområdet for udsatte borgere. Der vil være mulighed for spørgsmål efter oplægget.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Ishøj Kommune igangsætter et treårigt pilotprojekt om tandsundhed for udsatte og sårbare familier. Formålet med projektet er at få kontakt til udsatte forældre som den primære målgruppe for derigennem at hjælpe forældrene til at mestre egen tandsundhed, så de dermed også bedre er i stand til at varetage deres børns tandsundhed. Projekt blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i juni 2017.

Målgruppen for pilotprojektet er 25 udsatte børn i alderen 3-15 år med ringe tandsundhed samt børnenes forældre, som har uhensigtsmæssige tandplejevaner og en ringe tandsundhed, og som er ude af stand til, af fysiske eller psykiske årsager, at bruge voksentandplejesystemet i privat tandlægepraksis. I pilotprojektet gennemføres restaurerende tandbehandling af både børn og forældre. Derudover arbejdes der med at lære barnets forældre at tage vare på egen og barnets mundhygiejne og tandsundhed, så der igennem forældrenes motivation og holdning til gode tandplejevaner sker en bedring af barnets tandplejevaner og tandsundhed.

Indsatsen i pilotprojektet er tænkt som en helhedsindsats, hvorfor der samarbejdes tæt med Center for Børn og Forebyggelse, Borgerservice og Jobcenteret. Indsatsen skal således understøtte samspillet mellem de forskellige instanser i Ishøj Kommune, så der arbejdes ud fra et helhedssyn til gavn for borgerne i målgruppen.

I projektperioden opkræves der ikke egenbetaling for de forældre, der deltager i pilotprojektet (kr. 510 årligt for forældre, der tilknyttes omsorgstandplejen og kr. 1.895 årligt for forældre, der tilknyttes specialtandplejen), hvilket er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

Projektet løber fra 1. oktober 2017 til 30. september 2020. Udgifter til projektet holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for tandplejen.

Vedhæftet er projektbeskrivelse for pilotprojektet.

Bilag

72. Oplæg om sundhedsstrategien v/ stabschef Rikke Hesselø

Sagsfremstilling

Stabschef i Stabsenhed for Sundhedsudvikling Rikke Hamberg Hesselø vil på mødet fortælle om sundhedsstrategien. Der vil være mulighed for spørgsmål efter oplægget.

 

Bilag

73. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Klinikejer Jesper Ottosen fra Ishøj Fysioterapi har kontaktet næstformand i Handicaprådet angående projekt med Bevica for målgruppen af borgere med bevægehandicap, og som modtager vederlagsfri fysioterapi. Administrationen har afholdt møde med Jesper Ottosen og vil samarbejde om projektet med at få inddraget foreningslivet og eksisterende tilbud i kommunen. Jesper Ottosen deltager på mødet i december og giver en status på projektet til Handicaprådet. En oversigt over eksisterende motionstilbud i Ishøj Kommune er vedhæftet.  

Administrationen har på baggrund af drøftelse på mødet i Handicaprådet d. 13. juni vedrørende formidling af Handicaprådets virke afholdt møde med Ishøj Kommunes kommunikationsafdeling. Udviklingskonsulent i Center for Socialservice Ida Marie Jeppesen giver en kort status.

 

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Boblberg.dk, som er en borger-til-borger-portal, hvor det er muligt anonymt at møde andre borgere. Portalen kan benyttes af alle borgere bosat i Ishøj Kommune - også udsatte borgere. Der er vedhæftet en flyer, som også deles ud på mødet. Formanden giver en kort status.

Bilag

74. Drøftelse af videre planlægning af Ishøj Søvej 1

Sagsfremstilling

Processen vedrørende Ishøj Søvej 1 drøftes. Se vedhæftede referat fra det afholdte dialogmøde samt artikel bragt i Sydkysten d. 3. august 2017 om Ishøj Søvej 1.

Bilag

75. Orientering om ny leverandør af hjemmepleje

Sagsfremstilling

Der orienteres om den nye leverandør af hjemmepleje - Aleris, som tiltrådte 1. juli 2017. Se vedhæftede redegørelse.

Bilag

76. Høring af budgetforslag 2018 og overslagsårene

Sagsfremstilling

Handicaprådet høres om budgetforslag 2018 og overslagsårene.

77. Opfølgning på tilgængelighedsgruppen

Sagsfremstilling

Opfølgning på den nedsatte tilgængelighedsgruppe under Center for Ejendomme og Byggesager.

78. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 11. august 2017