Hvad kan vi hjælpe med?

Midler til frivilligt socialt arbejde

Ishøj kommune har afsat midler til at støtte frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

Ishøj kommune uddeler to gange årligt støtte til det frivillige sociale arbejde i Ishøj efter servicelovens § 18. Frivillige i Ishøj udfører mange vigtige opgaver, som midlerne er med til at støtte op om. Initiativer og indsater som dels er lokalt forankret og dels har ishøjborgere som medlemmer/målgruppe vægtes og prioriteres. Herudover prioriteres initiativer, der har udsatte målgrupper i fokus og som dermed støtter op om kommunens politikker på området. Læs mere her.

Som noget nyt vil der også være fokus på initiativer, der fremmer samarbejde mellem borgere, frivillige foreninger, netværk, private aktører mfl. Medarbejdere, ledere og politikere fra Ishøj Kommune vil meget gerne indgå i udvikling af projektideer - på lige fod med øvrige deltager, sådan at vi sammen kan skabe det bedste Ishøj på tværs af kommune, frivillige, borgere, pårørende mfl. Læs mere om samskabelse her.

Vi ser frem til jeres ansøgninger.

Ansøgningsfrister

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen for behandling i Social- og Sundhedsudvalget i juni og december er henholdsvis den sidste hverdag i maj og den sidste hverdag i november hvert år.

Sådan ansøger du

Materiale til brug for ansøgningen kan downloades på nedenstående links eller rekvireres hos udviklingskonsulent Nina Fabricius på e-mail: nif@ishoj.dk.

Ansøgningsskema til midler til frivilligt socialt arbejde

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgning sendes pr. e-mail til:

nif@ishoj.dk

Eller med post til:

Ishøj Kommune, Sundhed og Ældre
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj.
Att.: Nina Fabricius

Kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde

Kriterier for tildeling af paragraf 18 midler

Ishøj kommune afsætter 2 gange årligt midler til at støtte frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Serviceloven forskriver at:
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

På det sociale område er der mulighed for, at frivillige og frivillige sociale foreninger i Ishøj kan søge om støtte via § 18-midler i maj og november måned. 

Målgruppe

Støtten ydes til foreninger, grupper og enkeltpersoner i Ishøj, der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tiltag, der kan medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer. 

Det betyder at:

  1. Foreninger, grupper og enkeltpersoner, der yder en frivillig social indsats til gavn for Ishøj Kommunes borgere kan komme i betragtning
  2. Der gives tilskud til konkrete tiltag og aktiviteter som fx: foredrag, undervisning for de frivillige, arrangementer, udflugter, administrationsudgifter og udgifter til markedsføring. Ligeledes gives tilskud til etablering af nye frivillige indsatser
  3. Der gives tilskud til konkrete tiltag og aktiviteter for borgere i Ishøj Kommune
  4. Aktiviteterne skal som udgangspunkt foregå i Ishøj Kommun
  5. Der kan ydes tilskud til konkrete aktiviteter, som foregår uden for Ishøj, hvis der er deltagelse af borgere fra kommunen, og der ikke findes et lignende tilbud inden for kommunen
  6. Det er en forudsætning for tildelingen af midler, at der efter årets udgang fremsender dokumentation for anvendelse af de bevilgede midler i form af et revideret regnskab samt en beskrivelse af, hvordan midlerne er brugt i henhold til tiltagets formål, målgruppe og resultater

Kontakt

Center for Socialservice

Ishøj Store Torv 20, 4.
2635 Ishøj

socialservice@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 9. november 2016